top of page
IMG_7663.jpg

Kunigystė

„Tau primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, suteiktą mano rankų uždėjimu“ (2 Tim 1, 6), ir „jei kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo.“ (1 Tim 3, 1)

Apie Kunigystės sakramentą
 

Gavę Krikštą, visi tikintieji dalyvauja Kristaus kunigystėje. Tas dalyvavimas vadinamas „bendrąja tikinčiųjų kunigyste“. Ja yra pagrįstas ir jai tarnauja dar vienas dalyvavimas Kristaus pasiuntinybėje: tai Šventimų sakramentu perduodama tarnystė, kurios uždavinys yra tarnauti bendruomenėje Kristaus vardu ir Jam atstovaujant.
 

Tarnybinė kunigystė iš esmės skiriasi nuo bendrosios tikinčiųjų kunigystės, nes jai yra suteikta šventa galia tarnauti tikintiesiems. Gavusieji šventimus Dievo tautai tarnauja mokydami, vadovaudami Dievo garbinimo apeigoms ir sielovadai.

Nuo pat pradžių šventimais būdavo suteikiama ir atliekama trijų laipsnių – vyskupų, kunigų ir diakonų – tarnyba.

Vyskupas gauna Šventimų sakramento pilnatvę, kuri įjungia jį į Vyskupų kolegiją ir padaro regimu jam pavestos dalinės Bažnyčios vadovu. Būdami apaštalų įpėdiniai ir kolegijos nariai, vadovaujami šv. Petro įpėdinio Popiežiaus, vyskupai turi dalį apaštališkoje atsakomybėje ir visos Bažnyčios pasiuntinybėje.
 

Kunigus su vyskupais jungia kunigystės orumas, tačiau, atlikdami savo ganytojiškas pareigas, jie nuo jų ir priklauso. Jie yra pašaukti būti išmintingi vyskupų bendradarbiai; susitelkę apie savo vyskupą, jie yra viena kunigija ir drauge su juo dalijasi atsakomybe už tą dalinę Bažnyčią.
 

Diakonai įšventinami tarnauti Bažnyčios reikalams; tarnybinės kunigystės šventimų jie negauna, bet šventimai jiems suteikia teisę imtis svarbių užduočių: padėti skelbti Dievo žodį, patarnauti Dievo garbinimo apeigoms, vadovauti sielovadai ir daryti gailestingumo darbus.
 

Šventimų sakramentas suteikiamas rankų uždėjimu, po jo seka iškilminga konsekracijos malda, prašant Dievą suteikti šventinamajam jo tarnystei reikalingų Šventosios Dvasios dovanų. Šventimai įspaudžia neišdildomą sakramentinę žymę.
 

Lotynų apeigų katalikų bažnyčioje į kunigus paprastai šventinami tik tie kandidatai, kurie yra laisvai pasiryžę rinktis celibatinį gyvenimą ir viešai įsipareigoja jo laikytis iš meilės Dievo karalystei ir kad tarnautų žmonėms.
Visų trijų laipsnių Šventimų sakramentą teikia vyskupai.

Plačiau apie Kunigystės sakramentą: Skaitykite plačiau (1536-1600 pastraipos).

 

Pasirengimas

Norintys ruoštis kunigystei jaunuoliai turi kreiptis į parapijos kleboną.

Praktikuojantys katalikai jaunuoliai, turintys vidurinįjį išsilavinimą bei parapijos kunigo rekomendaciją, pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus stoti į kunigų seminariją. Jie metus laiko tiria savo pašaukimą parengiamajame kurse ir šešerius metus studijuoja, kad įgytų religijos mokslų magistro bei Laterano universiteto bakalauro laipsnį.

MŪSŲ KONTAKTAI

Adresas: Vilniaus g. 65, Paberžė, 14273 Vilniaus r.

Tel: +370 613 47 380

El.p.: paberzesparapija@gmail.com

AB „SEB bankas“

a/s LT02 7044 0600 0500 0897

Susisiekite su mumis

Užklausa pateikta sėkmingai, ačiū. Greitu metu Jums atsakysime.

bottom of page